מהו זכרון דברים והאם הוא מחייב כמו הסכם?

זכרון דברים מהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, בדומה לחתימה על כל חוזה אחר. הצד
המפר יכול להיות מחויב בפיצויים כלפי הצד השני וזאת כיוון שחתם על זיכרון דברים
והתנהגות הצדדים והחתימה יוכלו להוות הוכחה להתקיימות חוזה.

לאור הדברים האמורים, אמליץ שלא לחתום על זכרון דברים, ככלל.

זיכרון הדברים מחייב ואף מועד החתימה על זיכרון הדברים כמו העברת התשלום הראשון
יהוו המועד הקובע להגשת דיווח לרשויות המס.
בפסקי דין רבים קבעו בתי המשפט כי מסמך שנחתם על ידי שני צדדים הכותרת “זיכרון
דברים” ייחשב כהסכם לכל דבר ועניין.
בבית המשפט העליון אף נקבע בפסקי דין רבים כי משמעותו של זיכרון הדברים מחייב אף
אם הצדדים הדגישו בסעיף אחר כי “ההסכם הסופי והמחייב ייחתם בעתיד”