בהעברת דירה במתנה לבני עלי לשלם מס שבח?

העברת במתנה דירה לקרוב משפחה? – אתה פטור מתשלום מס שבח.
לעניין קרוב משפחה ייחשב: בן/בת זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של
כל אחד מאלה, אח או אחו ובני זוגם.
המס במקרה זה, ישולם כאשר מקבל המתנה ימכור את הזכות.
מס השבח ישולם על השבח שנצבר בתקופה שהוא היה הבעלים בדירה וכן על השבח
שנצבר לפני שהדיר הועברה אליו.
במקרים בהם מוגדרת הדירה כדירת מגורים מזכה, יכול מקבל המתנה לבקש פטור ממס
שבח.
הפטור יינתן בתנאים הבאים:
1.קיבל דירה מגורים מזכה מקרוב
דירת מגורים מזכה: דירה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:

 • דירה שהבנייה של ההושלמה
 • הדירה בבעלות פרטית ולא בבעלות של חברה או תאגיד
 • מעל מחצית משטח הדירה שימש למגורים באחת מהתקופות הבאות: 4 שנים שלפני
  המכירה או 80% מהתקופה שבשלה מחושב מס שבח.
 1. חלף פרק זמן מסוים מהמועד בו הוא קיבל את הדירה : מקבל המתנה התגורר בידרה
  לפחות 3 שנים, כבעליה או חלפו 4 שנים מהים שהוא נעשה הבעלים של הדירה.
  (במקרה שבו מקבל המתנה קטין מתחת לגיל 18, תקופת הצינון תספר רק בהגיעו לגיל 18.)
  לפני כל צעד, היתיעצו בעורך דין !