הערת אזהרה מהי?

הערת אזהרה היא הערה שנרשמת בטאבו לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין.
סעיף 126 לחוק המקרקעין – הערת אזהרה
א) הוכח להנחת דעתו של הרשם כי בעל מקרקעין, או בעל זכות שכירות, שאילה,  זיקת
הנאה , זכות קדימה או משכנתה, התחייב בכתב לעשות בהם עסקה, או להימנע מלעשות
בהם עסקה, ירשום הרשם, על פי בקשת מי שהתחייב או מי שזכאי לפי ההתחייבות
(להלן – הזכאי), הערה על כך; לעניין זה אין  נפקא מינה  אם ההתחייבות הייתה בהסכם,
בהרשאה בלתי חוזרת או במסמך אחר, ואם הייתה מפורשת או משתמעת, מוחלטת או
מותנית.
ב) נרשמה ההערה על-פי בקשת הזכאי בלבד, יודיע הרשם מיד על רישומה למי
שהתחייב כאמור.

קיימות מספר הערות אזהרה, אך אתמקד בהערת אזהרה הנרשמת מייד לאחר חתימת חוזה רכישה.
הערת אזהרה חשובה לאחר ביצוע עיסקה, מיד עם חתימת חוזה הרכישה יש לפנות לטאבו ולבקש רישום
הערת אזהרה לטובת רוכש הדירה. הערה זו נרשמת גם בצד של הבעלים.
בכך תמנע עיסקה כפולה דהיינו, כאשר בעל הדירה יירצה למכור את הדירה לקונה נוסף.
האדם שירצה לקנות את הדירה יבדוק בנסח הטאבו את רישום הערת האזהרה. ויוכל לראות שרשומה
כבר עיסקה.
בכך יימנע מעיסקה זו ויציל עצמו מהסתבכות בעיסקה במירמה.
הערת אזהרה חשובה גם כדי להגן על הרוכש מפני נושים של המוכר במקרה של עיקול,
העיקול יידחה.